Statut teniskog kluba belišće

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Nar. nov. 74/14.), članka 14. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13) Skupština Tenis kluba Belišća je na izbornoj skupštini održanoj 23. travnja 2015. godine donijela

STATUT TENISKOG KLUBA «BELIŠĆE»

O S N O V N E O D R E D B E

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Teniski klub «Belišće»

Skraćeni naziv Udruge: TK Belišće

Sjedište Udruge je u Belišću

Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni Odbor Udruge

Članak 3.

Teniski klub «Belišće, u daljnjem tekstu Klub, je neprofitna pravna osoba, koja pravnu osobnost stječe danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.

Klub ima pečat i grb.

Pečat Kluba je okruglog oblika promjera 30 mm.Sredina pečata je u obliku teniske loptice u čijem promjeru je naziv sjedišta kluba (Belišće).Po obodu pečata ja puni naziv kluba “TENISKI KLUB BELIŠĆE”

Grb je oblika štita crvene boje.U sredini grba je stilizirana teniska mreža s teniskom lopticom i dva bijela lista.U vrhu grba je naziv kluba (tk belišće) a u dnu sjedište kluba (BELIŠĆE)

Članak 5.

Klub zastupa Predsjednik i Dopredsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI KLUBA

Članak 6.

Ciljevi Kluba su:

Poticanje, razvijanje i unapređivanje teniskog sporta i razvitak odgojnih, moralnih, etičkih i sportskih vrijednosti svojih članova bavljenjem sportom.

Promicanje, razvoj i unapređivanje zdravog načina života kroz bavljenjem tenisom.

Klub sukladno ciljevima djeluje na području sporta.

Članak 7.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba:

Sudjelovanje u sportskom natjecanju
Sportska priprema
Sportska poduka
Sportska rekreacija, (briga o razvijanju rekreativnog tenisa)
Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije
Organiziranje i provođenje rekreacijskog vježba
Organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i sportsko rekreativnih edukativnih projekata i programa
Organiziranje i provođenje sportski natjecanja i sportskih priredbi
Organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem
Ostale djelatnosti organiziranja i provođenja sportskih natjecanja i sportskih priredbi
Upravljanje sportskim objektima
Suradnja sa drugim klubovima i sportskim udrugama,
Stručno osposobljavanje trenera i drugih kadrova,
Organiziranje zdravstvene zaštite članova Kluba,
Osiguravanje financijskih sredstava i novih izvora prihoda

NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA KLUBA

Članak 8.

Djelovanje Kluba je javno. Javnost djelovanja Kluba osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Kluba i putem javnog priopćavanja, putem službene internetske stranice Kluba. Članovi se o radu Kluba obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Kluba.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Kluba i izvještavati javnost o radu tih tijela i Kluba osim u slučaju kada Izvršni odbor u opravdanim slučajevima donese odluku o isključenju javnosti.

ČLANSTVO U KLUBU

Članak 9.

Članom Kluba može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Klubu i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članom Kluba mogu postati i pravne osobe koje podržavaju djelatnost Kluba.

Članstvo u Klubu one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom kluba mogu postati i maloljetne osobe uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članom Kluba mogu postati fizičke osobe bez poslovne sposobnosti za koje pristupnicu potpisuje staratelj. Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Kluba bez prava odlučivanja.

Članstvo u Klubu može biti redovno, potpomažuće i počasno.

Članak 10.

Klub vodi popis svojih članova. Za vođenje popisa članova zadužen je tajnik Kluba. Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi i datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Kluba podnosi zahtjev za prijem u članstvo Izvršnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Kluba, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Kluba.

Članom Kluba postaje se upisom u popis članova Kluba.

U popis članova upisuje se osoba za koju je Izvršni odbor donio odluku o prijemu u članstvo i koja je uplatila članarinu.

Redoviti članovi Kluba plaćaju godišnju članarinu.

Odluku o visini članarine i način njenog plaćanja odlučuje i određuje Izvršni odbor.

Redovnim članom se postaje potpisivanjem pristupnice.

Članak 12.

Potpomažući član Kluba može postati svaka osoba koje je spremna svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Kluba.

Počasnim članom može postati svaka osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju ideja, ciljeva i zadaća Kluba i teniskog sporta u cjelini.

O počasnom članstvu odlučuje Skupština Kluba, na prijedlog Izvršnog obora ili grupe članova Kluba, javnim glasovanjem.

Članak 13.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 

da biraju i budu birani u tijela Kluba,

da budu obaviješteni o radu Kluba i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,

da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Kluba i doprinose ostvarivanju njegovih djelatnosti,

da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba i njegovih tijela,

da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba,

da redovito plaćaju godišnju članarinu,

da čuvaju i podižu ugled Kluba,

da sudjeluju u sportskim pripremama, natjecanjima i drugim aktivnostima u organizaciji Kluba,

da se zalažu za sportske uspjehe, interese i ugled Kluba,

da se osobno sportski osposobljavaju i usavršavaju.

Članak 14.

Članstvo u Klubu prestaje:

prestankom postojanja Kluba,

pismenom izjavom o istupanju iz članstva,

isključenjem iz članstva,

neplaćanjem članarine,

smrću člana.

Članak 15.

Stegovna odgovornost članova Kluba:

Vrsta stegovne mjere određuje se prema težini krivnje i stupnju odgovornosti.

Stegovni postupak može se pokrenuti na temelju pismene prijave svakog člana Kluba.

Za pokretanje stegovnog postupka ovlašten je predsjednik Kluba.

Ako član Kluba javno omalovažava, vrijeđa i širi neistine o radu predsjednika i IO Kluba, svojim ponašanjem nanosi štetu i narušava ugled članova Kluba, te Kluba kao cjeline, nadležno tijelo Kluba može razmotriti djelatnost tog člana, upozoriti ga na nedostatke u radu i izrći mu opomenu ili ukor pred isključenje iz Kluba.

Član Kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Kluba ili prouzroči ozbiljnu štetu Klubu i njenom članstvu. Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor.Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna.Odluku o isključenju člana iz Kluba, sa obrazloženjem, donosi Izvršni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 16.

Klub se može udružiti u saveze, zajednice, mreže, međunarodne udruge ili druge oblike udruživanja radi unapređenja rada i djelovanja, zadovoljavanja zajedničkih interesa i rješavanja drugih pitanja od interesa za uspješnu realizaciju ciljeva i djelatnosti predviđenih odredbama ovog Statuta. Odluku o udruživanju donosi Skupština Kluba na prijedlog Izvršnog odbora.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 17.

Spor/sukob interesa u Klubu postoji:

kada član smatra da su mu povrijeđena prava određena Statutom

kada se radi o sporu/sukobu interesa između članova Kluba, a koji utječe na rad Kluba

kada član Kluba smatra da je Klub povrijedio Statut

oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga

Za rješavanje sporova i sukoba interesa nadležan je Izvršni odbor. Član ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka konačna.

TIJELA KLUBA

Članak 18.

Tijela Kluba su:

Skupština

Predsjednik

Dopredsjednik

Tajnik

Izvršni odbor

Nadzorni odbor

Izbori za tijela Kluba (Izborna skupština) moraju se provesti najmanje 15 dana prije isteka mandata članova tijela Kluba.

Konstituirajuća sjednica izabranih tijela mora se održati u roku od 15 dana od dana izbora.

O radu sjednica tijela Kluba vodi se zapisnik koji se trajno čuva, a potpisuje ga predsjednik i zapisničar.

Skupština

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo Kluba. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Kluba, a pravnu osobu članicu Kluba u Skupštini predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje iste. Maloljetne osobe, članovi Kluba, mogu odlučivati na skupštini Kluba uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članak 20.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna Skupština Kluba zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna Skupština održava svake četiri godine. Izvanredna Skupština saziva se po potrebi.

Predsjednik Kluba može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu kad ocijeni potrebnim ili na zahtjev Izvršnog odbora, najmanje 1/3 ukupnog broja članova Kluba, ili na zahtjev Nadzornog odbora uz obrazloženi pismeni zahtjev, s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Kluba ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka, u roku od 15 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

U slučaju isteka mandata tijela ovlaštenih za sazivanje Skupštine, istu mogu sazvati osobe koje su upisane u Registar udruga RH kao osobe ovlaštene za zastupanje.

Članak 21.

Skupštinu saziva predsjednik Kluba dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Predsjednik je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština. U radu Skupštine mogu sudjelovati kao gosti predstavnici državnih tijela, saveza i drugih udruga bez prava odlučivanja.

Članak 22.

Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu ili radno predsjedništvo od tri člana koja će predsjedavati sjednicom.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba. Zapisnik potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

Članak 23.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje 1/4 svih članova Skupštine.

Odluku o prestanku Kluba Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Odluke na Skupštini donose se javnim glasovanjem.

Članak 24.

Skupština Kluba:

utvrđuje politiku rada Kluba,

usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

usvaja godišnje financijsko izvješće,

donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba,

odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti

odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, predsjednika i dopredsjednika,

bira i razrješava druga tijela udruge, članove Izvršnog i Nadzornog odbora,

daje smjernice za rad udruge,

odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,

odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine udruge,

donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),

donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika

odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Predsjednik Kluba

Članak 25.

Klub ima predsjednika koji osigurava pravilan i zakonit rad Kluba, a bira ga Skupština na vrijeme od četiri godine, s time da može biti biran više puta zaredom.

Predsjednik Kluba ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 26.

Predsjednik Kluba:

zastupa Klub,

saziva Skupštinu Kluba,

rukovodi radom Skupštine Kluba,

vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine

odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba,

upravlja imovinom Kluba,

podnosi izvješća o radu Kluba Skupštini Kluba,

brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Kluba,

sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge

dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

donosi odluku o isključenju člana iz udruge,

obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Dopredsjednik

Članak 27.

Dopredsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine s time da može biti biran više puta zaredom.

Dopredsjednik zastupa Klub, te ima sve zakonske ovlasti i obveze osobe ovlaštene za zastupanje Kluba.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.

Tajnik

Članak 28.

Klub ima tajnika kojeg bira Izvršni odbor na vrijeme od četiri godine s time da može biti biran više puta zaredom.

Članak 29.

Tajnik Kluba:

priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,

brine se o urednom vođenju registra članova,

vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora,

vodi i čuva arhivu Kluba,

pomaže predsjedniku u pripremi sjednica Izvršnog odbora i Skupštine,

organizira obavješćivanje javnosti o radu Kluba,

obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.

Izvršni odbor

Članak 30.

Izvršni odbor ima devet članova koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik i dopredsjednik su po svom položaju članovi Izvršnog odbora. Predsjednik Kluba je i predsjednik Izvršnog odbora.

Izvršni odbor:

utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune,

utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,

podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,

odlučuje o visini članarine i upisnine,

odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva,

brine se o informiranju članstva i javnosti,

bira i razrješava tajnika Kluba

bira i opoziva likvidatora Kluba,

odlučuje o korištenju imovine Kluba, i raspolaganju sredstvima za sitne materijalne troškove

odlučuje o pravima sportaša sukladno Zakonu i ovom Statutu,

organizira natjecanja, izrađuje plan i program natjecanja i organizira druge aktivnosti Kluba,

bira predstavnike u Savez i druge udruge i razmatra njihov rad,

donosi odluku o promjeni sjedišta Kluba(mjesto,ulica i broj)

dodjeljuje pohvale, priznanja i nagrade,

odlučuje o prijemu i otpuštanju trenera, ostalih stručnih djelatnika i osoba koje obavljaju poslove u Klubu,

obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Članak 31.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje predsjednik, a moraju se održati najmanje jednom u tri mjeseca. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Izvršnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Izvršnog odbora.

Članak 32.

Izvršni odbor i predsjednika Kluba Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Izvršni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Izvršnog odbora, Skupština bira nove članove Izvršnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Izvršni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Svaki član Izvršnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Nadzorni odbor

Članak 33.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine i mogu biti birani ponovo.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Izvršnog odbora.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članovi Nadzornog odbora na svojoj prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice Nadzornog odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor ili Skupština.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 34.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Kluba,

materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Kluba,

ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,

obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 35.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Kluba. Izvršni odbor i svaki član Kluba dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Izvršnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Kluba, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Kluba.

Članak 36.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 33. ovog Statuta.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 37.

Imovinu Kluba čine:

novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarine, dobrovoljnih priloga i darova, sredstava dobivenih od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Kluba, sredstava ostvarenih obavljanjem njenih sportskih djelatnosti, sredstva kojim jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i država pomažu obavljanje sportske djelatnosti, fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena sukladno Zakonu.

njezine pokretne i nepokretne stvari

druga imovinska prava

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 38.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Izvršni odbor Kluba.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske obveze i poštivati rokove koji su propisani zakonom u slučaju prestanka djelovanja udruge.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 39.

Klub prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom (2/3) većinom glasova od ukupnog broja članova Kluba.

U slučaju prestanka postojanja Kluba imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno statutu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za stupanje, zaposlenima ili njima povezanim osobama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Statut Kluba, te njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.

Članak 41.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti dosadašnji Statut od 19. travnja 2007. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja, 23. travnja 2015. godine

Članak 42.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.


U Belišću, 23. Travnja 2015.godine

Predsjednik Teniskog kluba « Belišće»

Krešimir Albrecht